Các kỹ năng CNTT được săn đón nhất trong Chuyển Đổi Số

Những kỹ năng được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm:

Kỹ thuật Sản phẩm Phần mềm (Product Engineering)

☛ Phân tích Nghiệp vụ (Business Analytics)

☛ Công nghệ và Kiến trúc Đám mây (Cloud Technology and Architecture)

☛ Ứng dụng di động (Mobile Apps)

☛ Internet Vạn vật (Internet of Things)

☛ Học máy (Machine Learning) & Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence)

Nguồn nhân lực có trình độ và kinh nghiệm về các công nghệ nói trên đang thu hút mức lương hơn 50%-60% so với các chuyên viên CNTT truyền thống. Trong thời gian tới, các việc làm CNTT tốt nhất sẽ dựa trên chuyển đổi số.

Lương Trung Bình cho Các Vị Trí Công Nghệ Chuyển Đổi Số Khác Nhau

 
Kỹ sư Phần mềm Java Enterprise
$600
Kỹ sư Phần mềm Hadoop $750
Kỹ sư Phần mềm Mean Stack
$630
Phát triển Ứng dụng Di động
$1025